ما مفتخر به تولید انواع دفاتر و دفتر چه های چوبی جا مدادی های چوبی و نمدی کیف مدرسه و زنانه پک کامل دانش آموزی مبتنی بر فرهنگ ایرانی و اسلامی هستیم